KLASS 5

Fredsbergs Friskola

Fredsberg Kyrkskolan 2

545 90 Töreboda

 

www.fredsbergsskola.se

Telefon skola:

0506-130 84

 

Telefon Fritids

076-148 49 23