SKOLA

Telefon skola 0506-130 84

Telefon Fritids 070-1993052

www.fredsbergsskola.se

Följ oss på Instagram   

Fredsbergsfriskola

Fredsbergs Friskola
– den lilla skolan med de stora möjligheterna


VÄRME → GEMENSKAP → SAMARBETE FÖR UTVECKLING → LÄRANDE


Beskrivning av skolan
Fredsbergs Friskola är belägen i jordbruksbygd några kilometer från ”Sveriges blå band”, Göta Kanal, i Västergötlands norra delar. Skolan har historiskt funnits här sedan tidigt 1900-tal och i dess nuvarande form sedan höstterminen 2011. Skolans huvudman är ”Fredsberg Friskola Ek.Förening”. Skolans profil är ”Miljö och Friluftsliv” och skolan har ”Grön Flagg” sedan skolstarten 2011. Vi har under flera år haft förmånen att jobba tillsammans med olika kulturutövare, så som keramiker, konstnärer och danspedagoger inom ramen för ”Skapande Skola”.
Upptagningsområdet för skolan är dels Töreboda tätort, dels bygden i skolans närområde och några kommer från grannkommunerna. Det finns elever från Förskoleklass t.o.m. årskurs 6 samt ett fritidshem på skolan.

Eleverna framhåller bl.a. maten, naturen ,”Vi har en bra skog på skolan”, olika utflykter, att vi är ute mycket, att vi har en bra källsortering och miljötänk på skolan. Att lärarna är bra och det är roligt med profilen.

Personalen framhåller bl.a. maten, naturen, samarbetsklimatet, möjligheterna och utmaningarna, "inga problem" - vi hittar en lösning!

Vårdnadshavare framhåller bl.a. det välkomnande klimatet på skolan, de kompetenta lärarna, profilarbetet och den dagliga utomhusvistelsen.Hållbar Utveckling
Fredsbergs Friskola är en skola som skapar trygghet, gemenskap och tillhörighet genom gemensamma upplevelser och goda relationer. Vårt arbete präglas av hållbar utveckling på olika nivåer. Vi får vår lunch från närbelägna ”Norrqvarn Hotell och Konferens” som jobbar mycket med lokalproducerade och ekologiska råvaror. Vi försöker att använda miljö och klimatsmarta lösningar när det kommer till lokaler och utrustning.


Arbetssätt
Arbetssättet på skolan bygger på gruppen ur olika perspektiv. Hela skolan, klassen och de mindre profilgrupperna. Vi värdesätter tydlighet och trygghet. Vi ställer höga men rimliga förväntningar på elever och personal och de nationella målen är synliga i skolans dokument. Vi arbetar med tydliga processer där det klart framgår vem som gör vad och vem som ansvarar för vad.


Skolans Profilarbete
Skolans profilarbete är ämnesövergripande och ligger schemalagt en halvdag i veckan där alla elever och personal är delaktiga. Det bygger på åldersblandade grupper där de äldre eleverna tar ett större ansvar för genomförandet och redovisningen av arbetsområdena. Vi arbetar i huvudsak praktiskt och utomhus i alla väder. Matlagning utomhus, artkännedom, experiment, upptäckande arbetssätt och kontakt med omgivande samhälle och organisationer är en del av arbetet. Eleverna har stort inflytande över upplägg och innehåll, främst genom skolans miljöråd som också basar över ”Grön Flagg”.


Hemkunskap

Hemkunskapsundervisningen ligger delvis integrerad i profilarbetet men även på Kanalskolan i Töreboda. Samarbetet med Kanalskolan är en mycket uppskatta del där skolans samtliga elever från årskurs 1 ges möjlighet att få en fördjupad förståelse för råvaror, smaker och tillagning av mat.


Pågående Utvecklingsarbete
Vi utvecklar elevernas skrivförmåga i olika sammanhang. Vi förankrar och utvecklar vårt värdegrundsarbete och har fokus på lösningsinriktad pedagogik. Vi arbetar för att tydliggöra skolans miljöprofil och hållbar utveckling i olika sammanhang, både när det gäller undervisningen och det praktiska arbetet på skolan. Vi utvecklar olika sätt att sprida vårt profilarbete utanför skolan. Vi utvecklar samarbetet med ”Kanalskolan” på flera nivåer som inte bara omfattar elever utan också personal.


Kommande Utvecklingsarbete
Kommande utvecklingsområden handlar om att utveckla profilarbetet till att än mer handla om att se helheter i undervisningen. Där ämnesintegrationen blir än mer tydlig och kopplingen till entreprenörskap och samhället och naturen vi omger oss med. Engelska språket blir en viktig del av detta och vi ser att vi behöver utveckla vår undervisning inom detta område för att få en tydligare röd tråd.
Vi vill etablera samarbete med lärarutbildningen och kunna ta emot flera lärarstudenter än vad vi gjort hitintills. Vi skapar förutsättningar de närmaste åren för att ta ett större ansvar i spridandet av kunskap kring hållbar utveckling och vikten av att förstå det sammanhang vi alla lever i. Årstidernas växlingar blir än mer tydliga genom att vi utökar vår odling i skolträdgården och knyter mer i undervisningen till vad vi äter och varför. Närliggande jordbruksföretag och andra matproducenter kommer att bli en naturlig det av detta.


Livet i hem och familj har en central betydelse för människan. Våra vanor i hemmet påverkar såväl individens och familjens välbefinnande som samhället och naturen. Kunskaper om konsumentfrågor och arbetet i hemmet ger människor viktiga verktyg för att skapa en fungerande vardag och kunna göra medvetna val som konsumenter med hänsyn till hälsa, ekonomi och miljö. Lgr 11
Naturvetenskapen har sitt ursprung i människans nyfikenhet och behov av att veta mer om sig själv och sin omvärld. Kunskaper i biologi har stor betydelse för samhällsutvecklingen inom så skilda områden som hälsa, naturbruk och miljö. Med kunskaper om naturen och människan får människor redskap för att påverka sitt eget välbefinnande, men också för att kunna bidra till en hållbar utveckling. Lgr 11

Fredsbergs Friskola

Fredsberg Kyrkskolan 2

545 90 Töreboda