Vårt arbete

VÅRT ARBETE

Hållbar utveckling


Fredsbergs Friskola är en skola som skapar trygghet, gemenskap och tillhörighet genom gemensamma upplevelser och goda relationer. Vårt arbete präglas av hållbar utveckling på olika nivåer. Vi får vår lunch från närbelägna ”Norrqvarn Hotell och Konferens” som jobbar mycket med lokalproducerade och ekologiska råvaror. Vi försöker att använda miljö och klimatsmarta lösningar när det kommer till lokaler och utrustning.


solros

Arbetssätt


Arbetssättet på skolan bygger på gruppen ur olika perspektiv. Hela skolan, klassen och de mindre profilgrupperna. Vi värdesätter tydlighet och trygghet. Vi ställer höga men rimliga förväntningar på elever och personal och de nationella målen är synliga i skolans dokument. Vi arbetar med tydliga processer där det klart framgår vem som gör vad och vem som ansvarar för vad.

bild på skolbyggnaden med blommande äppelträdd i förgrunden

Pågående utvecklingsarbete


Under kommande läsår vidareutbildar sig samtlig personal inom lösningsinriktad pedagogik.
Under höstterminen läser personal på skolan skolverkes moduler specialpedagogik med inriktining mot matematik.

.Vi förankrar och utvecklar vårt värdegrundsarbete och har fokus på lösningsinriktad pedagogik. Vi arbetar för att tydliggöra skolans miljöprofil och hållbar utveckling i olika sammanhang, både när det gäller undervisningen och det praktiska arbetet på skolan.


Kommande utvecklingsarbete


Kommande utvecklingsområden handlar om att utveckla profilarbetet till att än mer handla om att se helheter i undervisningen. Där ämnesintegrationen blir än mer tydlig och kopplingen till entreprenörskap och samhället och naturen vi omger oss med. Engelska språket blir en viktig del av detta och vi ser att vi behöver utveckla vår undervisning inom detta område för att få en tydligare röd tråd.
Vi vill etablera samarbete med lärarutbildningen och kunna ta emot flera lärarstudenter än vad vi gjort hitintills. Vi skapar förutsättningar de närmaste åren för att ta ett större ansvar i spridandet av kunskap kring hållbar utveckling och vikten av att förstå det sammanhang vi alla lever i. Årstidernas växlingar blir än mer tydliga genom att vi utökar vår odling i skolträdgården och knyter mer i undervisningen till vad vi äter och varför. Närliggande jordbruksföretag och andra matproducenter kommer att bli en naturlig det av detta.Hemkunskap


Hemkunskapsundervisningen ligger delvis integrerad i profilarbetet men även på Kanalskolan i Töreboda. Samarbetet med Kanalskolan är en mycket uppskattad del där skolans samtliga elever från årskurs 1 ges möjlighet att få en fördjupad förståelse för råvaror, smaker och tillagning av mat.elev som håller sin tallrik med mat som denne har tillagat